نتایج الگوریتم اکتشافی SMC میزان سهام بازار ارز

پژوهش های اخیر، تأثیر اطلاعات حاوی میزان سهام بازار ارز خارجی در نوسان قیمت سهام را نادیده گرفته اند. که منجر به برآورد متعصبانه از پارامترهای مدل می شود. مدل SV-VOL با اطلاعات میزان سهام نه تنها می تواند به طور موثر مشکلات سنتی استفاده ناکافی از اطلاعات میزان سهام را حل کند، بلکه دقت تخمین مدل را بهبود می بخشد و یک مکمل مفید برای متون تحقیقاتی موجود با ارائه اطلاعات آماری به مدل از طریق پردازش وزنی محسوب می شود.

الگوریتم اکتشافی SMC پیشرفت و توسعه الگوریتم غیر پارامتری در داخل را بهبود می بخشد و تلاش های مثبتی برای تایید وزن اطلاعات میزان سهام بازار ارز به دست می دهد و نتایج مفیدی ارائه می دهد.

در مورد سامانه جامع تحلیل بازار بخوانید.

نتایج الگوریتم اکتشافی SMC میزان سهام بازار ارز

اطلاعات آماری مبادلات بازار سهام برای پیش بینی نوسان قیمت سهام مفید است. برآورد مدل SV-VOL با اطلاعات آماری مبادلات بازار سهام تنها ویژگی های روند همگرایی واقعی را نشان می دهد. اما سرعت همگرایی آهسته تری دارد. چشم پوشی از اطلاعات آماری بازار ارز یکی از دلایل این امر تلقی می شود.

نتایج این پژوهش جالب است. اینگونه که هم اطلاعات شناخته شده، هم پیام های فوری بر روند شدت مبادلات در سطوح مختلف تأثیر می گذارند.

در مورد نرم افزار مدیریت امور سهام و سهامداران بیشتر بدانید.

ارائه اطلاعات آماری نرخ ارز منجر به بهبود دقت پیش بینی نوسان قیمت سهام می شود. اعطای وزن های مختلف به میزان سهام بازار ارز به شدت بر دقت و کارایی تخمین پارامتر مدل SV-VOL تاثیر می گذارد.

اطلاعات آماری بازار بورس به طور گسترده ای به شیوه ای غیر مستقیم بر نرخ بازده سهام تاثیر گذار است. همینطوربر رابطه قیمت و میزان سهام از طریق گردش سرمایه خالص در بازار سهام تأثیر می گذارد.

انطباق میزان اطلاعات براساس رابطه مستقیم بین بازار سهام و میزان سهام بازار ارز، نتایجی از تخمین ضعیف به دست می دهد.

در مورد نرم افزار تحلیل بازار بخوانید.

میزان سهام درخواستی در بازار

میزان سهام درخواستی در بازار ارز به عنوان متغیر نمونه ی شدت گردش و فرار سرمایه تلقی می شود ، و اطلاعات موجود در آن اثر اطلاعات شناخته شده ( رویدادهای تاریخی ) و پیام های فوری (موارد اضطراری) را بر بازار سهام را اصلاح می نمایند.

پس از اصلاح اطلاعات آماری بازار ارز، ارائه اطلاعات آماری بازار بورس ممکن است اثر رویدادهای تاریخی و شرایط اضطراری را بر این بازار سهام کاهش دهد، و تا حدی نقش واسطه را ایفا نماید. با این حال، همانگونه که فراوانی پیام های فوری در مورد نوسانات بازار سهام در آن قرار دارد. احتمال بیشتری وجود دارد که انتشار کنترل سرمایه، بازار سهام را بیشتر در معرض اثر از موارد اضطراری قرار دهد. همچنین توسعه پایدار بازار سهام را تضعیف نماید.

میزان بدتر شدن نوسانات نرخ ارز و پیش بینی کاهش بهای شدید، برخلاف بازسازی و اصلاح بازار سهام چین است.

در مورد افزایش سرمایه الکترونیک بیشتر بدانید.

پیش بینی نوسانات قیمت سهام بر اساس دیدگاه اطلاعات آماری در بازار مبادلاتی