معامله گر

نوسانات قیمت سهام و ارتباط نظری بین میزان سهام و ارائه فرضیه تحقيق

نوسانات قیمت سهام(سامانه تحلیل بازار): این پژوهش بر روی اطلاعات آماری می تواند به نظریه میزان و نوسانات قیمت سهام(سامانه تحلیل بازار) بپردازد، همچنین می تواند محبوبیت سهام (بازار) را در میان سرمایه گذاران، و تقاضای زیاد بازار نقدینگی را انعکاس دهد و این اطلاعات به میزان قیمت بازار واکنش نشان می دهند (دوموویتز[۱] و وانگ، ۱۹۹۴) با این حال، این پژوهش بر روی میزان سهام به عنوان یک متغیر برونزا مستقل نمی تواند اطلاعات آماری را در رفتار قیمت به شیوه ای بهتر ادغام نماید، در نتیجه به عنوان نقص داخلی تلقی میشود.

ارتباط بین قیمت و میزان سهام

ارتباط بین قیمت و میزان سهام

 اطلاعات در بردارنده ظرفیت میزان سهام در وهله اول و نرخ بازده قیمت سهام در وهله دوم نشان داده شده است. بر اساس نظریه مربوط به فرضیه توزیع ترکیبی، جریان اطلاعات بالقوه غیر قابل مشاهده عام می تواند ارتباطی بین قیمت و میزان سهام ایجاد نماید. بنابراین، ما معتقدیم که سطح قیمت ها و اطلاعات آماری یک حافظه مشترک طولانی مدت و ارتباط متقابل علت و معلولی دارند (تانگ و لیو، ۲۰۰۸).  فرضیه تخصیص دارایی معتقد است که تغییر در سود نسبی به تنظیم پویای سهم سرمایه گذاری سهام منجر می شود؛

در طول دوره تخصیص مجدد دارایی، نوسانات قیمت سهام(سامانه تحلیل بازار) با افزایش میزان سهام افزایش می یابد و چرخه میانگین بازگشت بر تخصیص دارایی را آغاز می نماید، که ضرورت کاهش قیمت سهام درروزهای بعدی معاملات را با میزان سهام بیشتر تایید می کند، و این رابطه منفی را می پذیرد که افزایش میزان سهام مقدم بر قیمت سهام است.

توسط فرضیه اطلاعات نامتقارن خاطر نشان می شود که:

میزان معاملات با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می یابد. تمایل ثابتی به شواهد خاص به عنوان رابطه مثبت وجود دارد که میزان سهام مقدم بر قیمت سهام است.

علاوه بر این، فرضیه یکنواختی، پس از ادغام فرضیه تخصیص دارایی ها و فرضیه اطلاعات نامتقارن، شرایطی را تجزیه و تحلیل می کنند که در آن دارایی سهام و دارایی های دیگر، سرمایه گذارانی با برتری اطلاعات و کمی اطلاعات همکاری می­کنند. معتقدند که اجرای پویای این دو عامل محرک:

  • تخصیص دارایی
  • اطلاعات نامتقارن

باید تعیین نمایند که رابطه نشان داده شده توسط تقدم میزان سهام بر قیمت سهام مثبت است یا منفی. در نهایت، تاثیر تغییرات میزان سهام بر قیمت سهام در نوسان قیمت سهام نشان داده شده است. بدین ترتیب این مقاله نشان می دهد:

فرضیه۱: اطلاعات آماری معاملات بازار سهام به پیش بینی نوسان قیمت سهام کمک می کنند.

توسعه بازار سهام می تواند به نوسان نرخ مبادلات موثر با تاثیر بر تجارت خارجی منجر شود (فن[۲] و همکاران، ۲۰۱۵). از سوی دیگر، اثر زیادی از جانب بازار بورس برای بازار سهام وجود دارد. با توجه به مدل مبتنی بر گردش پول تحت نرخ ارز، این گردش سرمایه بین المللی، نرخ ارز را تغییر داده، موجب تنوع ارزش خالص تجارت صادراتی و وارداتی مؤسسات، همچنین نوسان متوازن بین بدهی ها و دارایی های ارز خارجی موثر بر توازن پرداخت بین المللی می شود، و در نهایت در قیمت سهام تجلی می یابد.

مدل گوردن[۳] یک توضیحات ریاضی برای تأثیر زیاد از جانب بازار مبادلات خارجی بر بازار سهام ناشی از نرخ سود ارائه می دهد، و نشان می دهد که پیگیری سود سرمایه می تواند نوسانات نرخ ارز را تعیین نماید و نرخ بهره که در داخل و خارج از کشور (سطح نرخ بهره داخلی) گسترش یافته را تغییر دهد، که برای سطح قیمت گذاری نوسانات قیمت سهام(سامانه تحلیل بازار) تحت تئوری ارزش خالص فعلی تغییرات سریعی را منجر خواهد شد.

این تئوری تجارت بین المللی، ناشی از تحلیل و بررسی منعطف:

یک مکانیسم داخلی را مطرح می نماید که تغییرات ارز موجب تنظیم قیمت سهام از جنبه های مختلف خواهد شد.

ترقی قیمت پول داخلی

ترقی قیمت پول داخلی

به عبارت دیگر، کاهش صادرات و افزایش واردات می تواند در ترقی قیمت پول داخلی تحقق یابد، در صورتی که شرط مارشال لرنر[۴] برآورده شود، و مجموع قابلیت انعطاف تقاضای پیشنهادشده توسط کالاهای وارداتی و صادراتی برای نرخ واقعی، فراتر از حوزه واحد باشد.

پژوهش فوق الذکر نشان می دهد تغییرات نرخ مبادلات موجب تنظیم پویای قیمت سهام خواهد شد. در حالیکه مکانیسم عمل با میزان سهام به عنوان یک متغیر فرضی رابط مهم، غیرمستقیم خواهد بود. به این ترتیب این مقاله مطرح می سازد که:

فرضیه۲٫ اطلاعات آماری بازار مبادلات برای بهبود مدل پیش بینی دقیق در دسترس است.

[۱] . Domowitz

[۲] . Fan

[۳] . Gorden

[۴] . Marshall-Lerner Condition