معاملات بورسی

قیمت سهام و پیش بینی نوسانات قیمت سهام بر اساس دیدگاه اطلاعات آماری در بورس و بازار مبادلاتی – بخش اول

در مقاله حاضر با بحث در مورد رابطه بین مقدار و قیمت سهام در بازار مبادلات، هدف چگونگی بررسی گردش سرمایه خارجی است، بدین منظور که آیا لحاظ نمودن اطلاعات آماری در واقع به پیش بینی نوسان قیمت سهام کمک می نماید یا خیر.

طرح/ روش/ رویکرد پژوهش – با مقایسه مزایا و معایب نسبی دو روش عمده غیرپارامتری اصلی، و در نظر گرفتن ویژگی­های سری زمانی مقدار سهام مدنظر، مدل نوسان تصادفی وابسته به مقدار سهام ([۱]SV-VOL) براساس روش شبیه سازی APF-LW، در نهایت جهت کاوش و پیاده سازی الگوریتم های تخمین کارآمدتر استفاده شده است.

تحلیل سهام

میزان سهام درمدلی برای گذر تدریجی شناور[۲] گنجانده شده است، که توسط آن مسئله ناکافی بودن استفاده از اطلاعات آماری در پژوهش های گذشته حل شده، بدین معنا که توسعه مدل SV محقق شده است.

یافته­ های پژوهش

 برآورد مؤثر از مدل SV-VOL از طریق الگوریتم متوالی مونته کارلو [۳] (SMC)، با برنامه ریزی تحقق می یابد. یافته ها نشان می دهند که اطلاعات آماری بازار بورس برای پیش بینی نوسان قیمت سهام مفید می باشند.

 اطلاعات آماری بازار بورس که بر عایدی سهام و رابطه قیمت-و مقدار سهام تأثیر می گذارد، به طور غیر مستقیم از نسبت سرمایه خالص به بازار سهام به دست می آید. کاهش و نوسان ارزش بورس جاری موجب ترمیم و بهبود بازار سهام نمی شوند.

محدودیت ها و مفاهیم تحقیق

اینکه که آیا لحاظ نمودن اطلاعات آماری در واقع به پیش بینی نوسان قیمت سهام و نحوه ترکیب اطلاعات آماری بازار بورس کمک می نماید یا خیر هنوز در مرحله اکتشافی است.

مقاله حاضر درصدد تعیین میزان اطلاعات آماری بازار بورس با توجه به کانال های مستقیم و غیر مستقیم از چشم انداز علت معلولی است. لازم است اقدامات و نتایج مربوطه مورد آزمایش قرار گرفته و تکمیل شوند.

مفاهیم کاربردی

پژوهش های گذشته از تأثیر اطلاعات آماری موجود در بازار بورس بر روی نوسان قیمت سهام چشم پوشی نموده اند. این پژوهش:

  • از لحاظ مشکلات
  • نمونه ها
  • روش ها
  • نتایج پژوهش

تا حدی یک مکمل مفید برای پژوهش های موجود به حساب می آید.

[۱] . stochastic volatility with Volume model

[۲] . submersible quantization

[۳] . Sequential Monte Carlo algorithm

ادامه مقاله در بخش دوم …